سیستم گزارشگری تخلف

لیگالند همواره خواهان برقراری شفافیت کامل و رعایت استاندارد های اخلاقی در کسب و کار خود بوده است. در این راستا، سیستم گزارشگری تخلف این فرصت را برای اشخاص طرف قرارداد ایجاد میکند تا هرگونه تخطی از استاندارد های اخلاقی را به شرکت گزارش کنند.

منظور از تخلف چیست

تخلف اقدامی عمدی است که فرد با ایجاد ممانعت و یا با توسل به اعمال و ابزار فریب کارانه و یا غیر قانونی مرتکب میشود تا به منافع غیر قانونی برای خود و دیگر افراد دست یابد یا موجب ورود خسارت غیر قانونی به دیگران شود. در بسیاری از مواقع چنین اعمالی با هدف فریب دادن و یا گمراه کردن دیگران انجام میشود و آنها را به انجام عمل خلاف سوق میدهد یا آنها را از انجام عمل درست و یا اتخاذ تصمیم صحیح باز میدارد که در مواردی این امال یا ابزار میتوانند فاققد شواهد مادی باشند. شما میتوانید از این سیستم برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در خصوص فعالیت های نادرستی که مغایر با قوانین و مقررات یا استاندارد های اخلاقی استف استفاده کنید.

لطفا قبل از ارسال گزارش بخش چه موضوعاتی میتواند گزارش شود را مطالعه نمایید.

شرح تخلف
نوع تخلف
مشخصات فرد یا افراد مورد نظر
آیا این موضوع هنوز در حال اتفاق افتادن است
آیا کارمندان لیگالند در این موضوع دخالت دارند؟
نام شخص / واحد سازمانی
آیا شخص یا شرکتی خارج از لیگالند در این موضوع دخالت دارد؟
نام شخص / شرکت
تاریخ وقوع تخلف
آیا این موضوع به شما گزارش شده است؟
از چه طریقی
شما میتوانید گزارش خود را ناشناس ارسال کنید اما از شما خواهشمندیم نام و اطلاعات تماس خود را ارائه کنید