نحوه فسخ خدمات

فسخ هر خدمات تابع قواعد و قوانین آن دسته از خدمات و یا قرارداد فی مابین کاربر و خدمات دهنده می باشد در هر صورت لیگالند در تمامی موارد سعی بر بی طرفی و حل اختلافات خواهد داشت .