شیوه بازگشت خدمات

بازگشت خدمات یا استرداد در خدمات با توجه ویژگی های هر خدمات در آن توضیحات آن درج می گردد و کاملاً بسته به نوع خدمات خواهد داشت لذا اطلاعات کامل در اختیار کاربران در زمان انتخاب هر خدمت گذاشته می شود و کاربر و لیگالند و خدمات دهنده با مطالعه آن ملزم به رعایت آن خواهند بود در صورت قابلیت بازگشت خدمات وجه کاربر بر اساس شرایط در کیف پول وی شارژ خواهد شد که قابل برداشت یا استفاده در خرید بعدی می باشد، در هر صورت اگر خدمات به صورت کامل به دلیل عدم رعایت موازین از سمت خدمات دهنده و یا لیگالند حاصل گردد لیگالند موظف به بازگشت خدمت و استرداد وجه می باشد و در صورتی که نقص در خدمت در اثر عمل کاربر باشد شامل موارد این بخش نخواهد شد.