شیوه ارائه و تحویل خدمت

شیوه ارائه کلیه خدمات و دسترسی به آنها بر روی بستر لیگالند می باشد در هر صورت سیاست ارائه هر خدمات با توجه به توافقات و قوانینی ست که قبل از اخذ هر خدمت کاربر آن را مطالعه و پذیرش می نماید.