استرداد وجه

در صورتی که خدمات مورد درخواست پس از ثبت غیر فعال گردد و یا به دلیل نقصان سامانه خدمت ارائه شده قابل ارائه نباشد کلیه وجه واریزی مشتری به حساب کیف الکترونیک وی واریز و برای ایشان قابل برداشت یا استفاده در سفارش آتی می باشد در هر صورت با توجه به توع خدماتی بودن پلتفرم انصراف از خدمات تحت شرایط خاص امکان پذیر است که در قرارداد یا تواهم نامه هر خدمت اطلاع رسانی خواهد شد و در صورتی که خدمات دهنده همکار قادر به ارائه خدمات نباشد نیز به همین شیوه رفتار خواهد شد در صورتی که بیش از سه بار این عمل توسط خدمات دهنده انجام گردد خدمات دهنده 10 درصد از مبلغ سفارش جریمه خواهد شد در صورت تکرار در بار چهارم به علاوه بر جریمه قبلی به مدت یک هفته دسترسی کاربری و پذیرش خدمات برای خدمات دهنده مسدود خواهد شد و در صورت تکرار پرونده خدمات دهنده به هیات نظارت بر خدمات لیگالند ارجاع و تصمیم گیری خواهد شد.