شیوه و مقررات همکاری

شیوه همکاری با سامانه لیگالند تابع قوانین بین خدمات دهنده و سامانه لیگالند می باشد که در قرارداد های اختصاصی قید می گردد در هر صورت قواعد و قوانین مندرج در قراردادها با تابع قواعد حمایت از مصرف کننده خدمات باشد.