آگاه و راحت در حقوق

پلتفرم جامع خدمات حقوقی

امور قرارداد ها
قرارداد های سیستمی / مشاوره حقوقی فنی قرارداد / تنظیم قرارداد های خاص و درخواستی ناظر قرارداد
خدمات مشاوره و وکالت
وکالت اختصاصی / مشاوره حقوقی
خدمات کارشناسی رسمی
ارزش گذاری / تعیین خسارت
خدمات ثبتی
ثبت شرکت ، برند ، اختراع و طرح صنعتی
خدمات سازمانی
وکالت اشتراکی / امور مالیاتی اشخاص حقوقی / خدمات شرکت های دانش بنیان / خدمات تجاری و صنعتی / امور گمرگی و ترخیص کالا
خدمات میانجی گری و داوری
قرارداد خدمات داوری / خدمات داوری و حل تعارض
خدمات اداری
خدمات غیر قضایی و سازمانی / خدمات مالیاتی اشخاص حقیقی
خدمات دادخواست نویسی
دادخواست / شکوائیه / اعتراض به قرار / اعتراض به رای بدوی / واخواهی / اعتراض به رای تجدید نظر / فرجام خواهی / اعتراض به شخص ثالث / اعاده دادرسی لایحه / درخوایت ها
خدمات بین الملل
ثبت پنت بین المللی / ثبت شرکت یا شعبه بین المللی / شکایت در دادگاه های بین المللی / تنظیم و نظارت به قرارداد های بین المللی